Digitaalinen kirjasto

KDK ministeriön tulevaisuuskatsauksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut tulevaisuuskatsauksen hallinnonalansa haasteista ja toimintavaihtoehdoista taustaksi yhteiskunnalliselle keskustelulle ja seuraavan hallituskauden valmisteluille.

Katsaus perustuu neljään näkökulmaan: Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseen, tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen, väestökehityksen ja alueellisen erilaistumisen vaikutusten huomioimiseen palveluissa sekä kansalaisten osallisuuden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Tulevaisuuskatsauksen mukaan viestinnän ja viestintäteknologian kehitys monipuolistaa oppimisympäristöjä, nostaa esille uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen toimintaympäristöjä sekä vaikuttaa kulttuurin ja taiteen tuottamisen ja välittämisen tapoihin. Kirjastojen tehtäväkuva laajentuu perinteisten aineistojen ohella entistä enemmän sähköisiin aineistoihin.

Katsauksessa korostetaan, että tietoyhteiskunta- ja digitalisoitumiskehityksessä on varmistettava kulttuurin ja tieteen digitaalisten tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu sekä säilyttäminen. Tarvitaan yhteensopivien tietojärjestelmien sekä yhteisten palvelukokonaisuuksien kehittämistä ja ylläpitoa. On huolehdittava myös digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen sekä tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä.

Toimenpide-esityksenä on kansallisen digitaalisen kirjaston vakiinnuttaminen ja liittäminen Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan. Digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen säilyminen turvataan pitkäaikaissäilytysjärjestelmällä. Kulttuuriperintö-ja asiakirja-aineistojen digitointia vauhditetaan.