Hankkeen verkkosivut avattu

Hankkeen verkkosivut on avattu. Sivustolla kerrotaan hankkeen etenemisestä ja toteutettavien palveluiden kehittämisestä. Lisäksi sivustolla julkaistaan hankkeeseen ja sen aihealueisiin liittyviä uutisia ja tapahtumailmoituksia. Uusimpia julkaistuja dokumentteja ovat Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely sekä Raportti kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisistä tietovarannoista. Sivusto on tällä hetkellä suomeksi, ruotsin- ja englanninkieliset sivustot avataan elokuussa 2009. Ulkoasusta ja teknisestä toteutuksesta […]

KDK ministeriön tulevaisuuskatsauksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut tulevaisuuskatsauksen hallinnonalansa haasteista ja toimintavaihtoehdoista taustaksi yhteiskunnalliselle keskustelulle ja seuraavan hallituskauden valmisteluille. Katsaus perustuu neljään näkökulmaan: Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseen, tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen, väestökehityksen ja alueellisen erilaistumisen vaikutusten huomioimiseen palveluissa sekä kansalaisten osallisuuden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tulevaisuuskatsauksen mukaan viestinnän ja viestintäteknologian kehitys monipuolistaa oppimisympäristöjä, nostaa esille uusia tutkimusmenetelmiä […]

Viisaiden ryhmä kysyy näkemyksiä digitoinnista

Euroopan  komissio  asetti keväällä 2010 ”Viisaiden ryhmän” laatimaan suosituksia siitä, kuinka kulttuuriaineiston digitointia ja aineiston saatavuutta voitaisiin parhaiten vauhdittaa.  Ryhmän työ on osa Digitaaliset kirjastot – aloitteen toteuttamista   ”Viisaiden ryhmä” on käynnistänyt kyselyn, joka kohdistuu erityisesti digitoinnin rahoitukseen, aineistojen käyttöön, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön sekä tekijänoikeuksien alaisten teosten digitointiin. Kyselyyn voivat vastata organisaatioiden […]

Asiakasliittymän käytettävyyssuunnitelma valmistunut

KDK-hankkeen asiakasliittymän hyvän käytettävyyden varmistamiseksi on laadittu käytettävyyssuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, jotka jakaantuvat projektivaiheessa tehtäviin etukäteisarviointeihin, käytettävyystestauksiin ja käytön seurantaan. Vuoden 2010 aikana haastattellaan palvelun potentiaalisia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Saatua tietoa käytetään erityisesti asiakasliittymän ”kansallisen näkymän” suunnittelussa.  Pilotointivaiheessa toteutetaan käyttöliittymätestauksia, joista vastaa ulkopuolinen asiantuntija. Lisäksi asiakasliittymä-hankkeeseen rekrytoidaan käyttöliittymäsuunnittelija. Suunnitelman laatimisesta on vastannut käytettävyystyöryhmä, jonka […]

Standardisalkun luonnos julkaistu

Osana hankkeen kokonaisarkkitehtuurityötä laaditun standardisalkun luonnos on julkaistu. Standardisalkku sisältää Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen asiakasliittymässä ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmässä käytettävät standardit. Standardisalkussa mainittujen standardien on tarkoitus ohjata myös kaikkia kirjastoja, arkistoja ja museoita, jotka ovat mukana Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa tai jotka tulevaisuudessa siirtyvät hankkeen palveluiden käyttäjiksi. Esitetyt standardit ovat suosituksia, joita tulisi noudattaa esimerkiksi tietojärjestelmiä uusittaessa […]

Konferenssi

Yhdessä enemmän! Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke järjestää 16.11.2010 konferenssin ”Yhdessä enemmän – kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietosisältöjen saatavuus, käytettävyys ja pitkäaikaissäilytys”. Tapahtuma pidetään Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä ja se kerää yhteen satoja suomalaisia asiantuntijoita. Konferenssin pääpuhujina ovat David Nicholas University College of Londonista aiheenaan “The Google Generation: challenges and changes for libraries, archives and […]

Nuoria työllistäviin kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin yhteensä 2 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1,3 miljoonaa euroa kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, jotka työllistävät nuoria. Tukea myönnettiin 37 hankkeelle. Hakijoita oli kaikkiaan 73. Kaikkiaan 2 miljoonaan euron määrärahasta 700 000 euroa jaetaan toisella hakukierroksella, joka umpeutuu lokakuussa. Myönnettyjen avustusten turvin saadaan digitaaliseen muotoon muun muassa historiallisia valokuvia, taideteoksia, taiteilijoiden luonnoskirjoja, kulttuuhistoriallista esineistöä ja audiovisuaalista aineistoa. Suuri osa […]

Asiakasliittymän palvelukonseptin testiraportti julkaistu

KDK-asiakasliittymästä tehtiin vuonna 2010 palvelukonseptin testaus, jonka tarkoituksena oli analysoida Kansallisen digitaalisen kirjaston palvelukonseptin hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta valittujen käyttäjäryhmien osalta. Tutkimuksen kohderyhmiksi valittiin alakoulun luokanopettajat, historian harrastajat ja lukiolaiset. Kustakin ryhmästä haastateltiin viittä henkilöä. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat ja historian harrastajat tarvitsevat laajasti erilaisia aineistoja ja siten Kansallisen digitaalisen kirjaston sisällöt ovat heille todennäköisesti hyödyllisiä. […]

Ilmoittautumisaikaa pidennetty: pitkäaikaissäilytyksen selvitystyö

Ilmoittautumisaikaa selvityshankkeeseen on pidennetty, organisaation kiinnostus osallistua pitkäaikaissäilytyksen selvityshankkeeseen pyydetään esittämään perjantaihin 23.10.2009 mennessä Mikko Eräkaskelle Kansallisarkistoon. Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytysjaoston (PAS) organisoiman selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa muistiorganisaatioiden valmiuksia hyödyntää keskitettyä pitkäaikaissäilytysjärjestelmää. Selvityksen avulla voidaan tuottaa osallistuville tahoille kehittämispolku näiden valmiuksien parantamiseksi. Selvityshankkeen aikana toteutetaan aineistoselvitys muistiorganisaatioiden hallitsemista sähköisistä tietovarannoista sekä kehitetään kypsyystasomittaristo, jolla voidaan […]

Europeanan tulevaisuudesta avoin konsultaatio

Euroopan komissio antoi 28.8.2009 tiedonannon Euroopan digitaalisen kirjaston, Europeanan tulevaisuuden suuntaviivoista. Komission tiedonannossa luodaan katsaus tulevaisuuden kehityssuuntiin koskien:– palvelun kautta välitettävää sisältöä (sekä public domain että tekijänoikeuden alainen aineisto)– Europeanan pitkän aikavälin hallinto- ja rahoitusmallia. Tavoitteena on taata Europeanan tasapuolinen kehittyminen ja palvelun jatkuvuus. Komissio on käynnistänyt Europeanasta avoimen konsultaation verkossa. Kyselyyn voi osallistua 15.11.2009 […]