Asiakasliittymän palvelukonseptin testiraportti julkaistu

KDK-asiakasliittymästä tehtiin vuonna 2010 palvelukonseptin testaus, jonka tarkoituksena oli analysoida Kansallisen digitaalisen kirjaston palvelukonseptin hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta valittujen käyttäjäryhmien osalta.

Tutkimuksen kohderyhmiksi valittiin alakoulun luokanopettajat, historian harrastajat ja lukiolaiset. Kustakin ryhmästä haastateltiin viittä henkilöä. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat ja historian harrastajat tarvitsevat laajasti erilaisia aineistoja ja siten Kansallisen digitaalisen kirjaston sisällöt ovat heille todennäköisesti hyödyllisiä. Opettajille ja lukiolaisille hyötyä on erityisesti luotettavasta ja ymmärrettävästä aineistosta, kun taas historian harrastajia ovat kiinnostuneita sekä alkuperäislähteistä että niitä tulkitsevista toisen käden lähteistä.

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset kokoelmat eivät olleet haastatelluille kovinkaan tuttuja eikä aineistoa jäsennetty organisaatioiden mukaan. Kuitenkin näiden organisaatioiden tarjoamat kokoelmat koettiin luotettaviksi. Yhdistetty palvelu voi helpottaa käyttäjien tiedonhankintaa tarjoamalla kaikki aineistot samasta paikasta. Näin käyttäjien on mahdollista löytää myös aineistoja, joita he eivät ole aiemmin ymmärtäneet käyttää.

Tutkimus tehtiin osana KDK-hankkeen asiakasliittymän käytettävyyssuunnitelmaa. Tutkimuksen toteutti ja raportin kirjoitti Ville Lavikainen Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitokselta.

Ilmoittautumisaikaa pidennetty: pitkäaikaissäilytyksen selvitystyö

Ilmoittautumisaikaa selvityshankkeeseen on pidennetty, organisaation kiinnostus osallistua pitkäaikaissäilytyksen selvityshankkeeseen pyydetään esittämään perjantaihin 23.10.2009 mennessä Mikko Eräkaskelle Kansallisarkistoon.

Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytysjaoston (PAS) organisoiman selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa muistiorganisaatioiden valmiuksia hyödyntää keskitettyä pitkäaikaissäilytysjärjestelmää. Selvityksen avulla voidaan tuottaa osallistuville tahoille kehittämispolku näiden valmiuksien parantamiseksi.

Selvityshankkeen aikana toteutetaan aineistoselvitys muistiorganisaatioiden hallitsemista sähköisistä tietovarannoista sekä kehitetään kypsyystasomittaristo, jolla voidaan arvioida muistiorganisaatioiden nykytilaa verrattuna PAS-hankkeessa esitettyihin vaatimuksiin. Lisäksi selvityshankkeen aikana tarkennetaan PAS-vaatimusmäärittelyjä sekä toiminnallisuuksien että tietovarantojen osalta.

Selvityshankkeeseen osallistuvat organisaatiot tulevat saamaan tuloksena analyysin oman organisaation nykytilasta, josta selviää miten organisaatiossa sähköisiä aineistoja nykyisin hallitaan pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta ja mikä on organisaation nykyinen PAS-osaaminen. Selvitystyön tuloksena selviää myös mitä päätöksiä ja suunnitelmia sekä millaista osaamista ja taloudellisia resursseja organisaatiolta vaaditaan keskitettyä pitkäaikaissäilytystä varten.

Selvityshankkeen tuloksista raportoidaan vuoden lopulla valmistuvassa loppuraportissa.
Selvityshankkeen tulokset tulevat sisältymään myös koko PAS-jaoston loppuraporttiin.

Europeanan tulevaisuudesta avoin konsultaatio

Euroopan komissio antoi 28.8.2009 tiedonannon Euroopan digitaalisen kirjaston, Europeanan tulevaisuuden suuntaviivoista.

Komission tiedonannossa luodaan katsaus tulevaisuuden kehityssuuntiin koskien:
– palvelun kautta välitettävää sisältöä (sekä public domain että tekijänoikeuden alainen aineisto)
– Europeanan pitkän aikavälin hallinto- ja rahoitusmallia.

Tavoitteena on taata Europeanan tasapuolinen kehittyminen ja palvelun jatkuvuus.

Komissio on käynnistänyt Europeanasta avoimen konsultaation verkossa. Kyselyyn voi osallistua 15.11.2009 asti.